รายวิชา EE353 หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (Curiiculum and Instruction in Elementary Level)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :การประถมศึกษา
  บทที่ 2 : หลักสูตรประถมศึกษา
  บทที่ 2 : หลักสูตรประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
  บทที่4 :กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
  บทที่5 :การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่7 :วิธีสอน
  บทที่8 :กิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่9 : การวัดและประเมินผล
  บทที่10 :ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :การประถมศึกษา
  บทที่ 2 : หลักสูตรประถมศึกษา
  บทที่ 2 : หลักสูตรประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
  บทที่4 :กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
  บทที่5 :การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่7 :วิธีสอน
  บทที่8 :กิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่9 : การวัดและประเมินผล
  บทที่10 :ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก