รายวิชา EA797(H) การศึกษาอิสระ (Independent Studies)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  รายละเอียดกระบวนวิชา
  การเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
  รูปแบบของรายงานผลการศึกษาอิสระ
  ตัวอย่างรายงานผลการศึกษาอิสระ
  ตัวอย่างรายงานผลการศึกษาอิสระ(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  รายละเอียดกระบวนวิชา
  การเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
  รูปแบบของรายงานผลการศึกษาอิสระ
  ตัวอย่างรายงานผลการศึกษาอิสระ
  ตัวอย่างรายงานผลการศึกษาอิสระ(ต่อ)