รายวิชา EA625(EA765) การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง (EDUCATION AD POLITICAL DEVELOPMENT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  หน่วยที่ 11 : การกระจายอำนาจการศึกษา
  หน่วยที่ 12 : ความเสมอภาคทางการศึกษา
  หน่วยที่ 12 :ความเสมอภาคทางการศึกษา(ต่อ)
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  หน่วยที่ 1 : การศึกษากับสังคม
  หน่วยที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสังคม
  หน่วยที่ 3 : โรงเรียนในฐานะองค์การทางสังคม
  หน่วยที่ 4 :บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาสังคม
  หน่วยที่ 5 : ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
  หน่วยที่ 6 : แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
  หน่วยที่ 7 :แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง
  หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง
  หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
  หน่วยที่ 8 :ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
  หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา
  หน่วยที่ 9 :การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
  หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
  หน่วยที่ 10 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
  หน่วยที่ 13 : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  หน่วยที่ 14 :ธรรมนูญโรงเรียนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  หน่วยที่ 15 :การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
  หน่วยที่ 15 : การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  หน่วยที่ 11 : การกระจายอำนาจการศึกษา
  หน่วยที่ 12 : ความเสมอภาคทางการศึกษา
  หน่วยที่ 12 :ความเสมอภาคทางการศึกษา(ต่อ)
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  หน่วยที่ 1 : การศึกษากับสังคม
  หน่วยที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสังคม
  หน่วยที่ 3 : โรงเรียนในฐานะองค์การทางสังคม
  หน่วยที่ 4 :บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาสังคม
  หน่วยที่ 5 : ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
  หน่วยที่ 6 : แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
  หน่วยที่ 7 :แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง
  หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง
  หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
  หน่วยที่ 8 :ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
  หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา
  หน่วยที่ 9 :การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
  หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
  หน่วยที่ 10 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
  หน่วยที่ 13 : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  หน่วยที่ 14 :ธรรมนูญโรงเรียนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  หน่วยที่ 15 :การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
  หน่วยที่ 15 : การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference