รายวิชา EA439 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Academic Administration in Basic Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  บทที่2 การบริหารหลักสูตร
  บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
  บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
  บทที่5 ครูกับการสอน
  บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
  บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
  บทที่8 สื่อการสนอ
  บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
  บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  บทที่2 การบริหารหลักสูตร
  บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
  บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
  บทที่5 ครูกับการสอน
  บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
  บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
  บทที่8 สื่อการสนอ
  บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
  บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
  บรรณานุกรม