รายวิชา CN313(48) หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน (MONDERN CHINESE STRUCTURE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หลักภาษาและหน่วยคำต่างๆ ในภาษาจีน
  บทที่2 : การจำแนกชนิดของคำ
  บทที่3 : ส่วนประกอบของประโยค
  บทที่4 : รูปประโยค
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หลักภาษาและหน่วยคำต่างๆ ในภาษาจีน
  บทที่2 : การจำแนกชนิดของคำ
  บทที่3 : ส่วนประกอบของประโยค
  บทที่4 : รูปประโยค
  ภาคผนวก