รหัสวิชา รายละเอียด
 
  ZO(S)
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์และอภิธานทางสัตว์วิทยา - หน่วย
(Words and Glossary in Zoology)
-
  ZO(S)
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์และอภิธานทางสัตว์วิทยา - หน่วย
(Words and Glossary in Zoology)
-
  ZO216(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการสัตววิทยา - หน่วย
(Zoology Laboratory)
-
  ZO216(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการสัตววิทยา - หน่วย
(Zoology Laboratory)
-
  ZO301
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการ 3 หน่วย
(Evolution)
PR : ZO 216ศึกษากลไกและขบวนการการเกิดสิ่งมีชีวิต หลักฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนว่าวิวัฒนาการมีจริง สาเหตุของการมีวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างพันธุศาสตร์ การปรับตัว การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำจนถึงชั้นสูง รวมทั้งการวิวัฒนาการของมนุษย์และผ่าพันธุ์
  ZO301
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการ 3 หน่วย
(Evolution)
PR : ZO 216ศึกษากลไกและขบวนการการเกิดสิ่งมีชีวิต หลักฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนว่าวิวัฒนาการมีจริง สาเหตุของการมีวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างพันธุศาสตร์ การปรับตัว การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำจนถึงชั้นสูง รวมทั้งการวิวัฒนาการของมนุษย์และผ่าพันธุ์
  ZO331
อ่านกันเถอะ...
การวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comp[arative Anatomy)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดรูปร่างและโครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยสังเขปมีการเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาค ตั้งแต่สัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำไปยังชั้นสูง
  ZO331
อ่านกันเถอะ...
การวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comp[arative Anatomy)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดรูปร่างและโครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยสังเขปมีการเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาค ตั้งแต่สัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำไปยังชั้นสูง
  ZO351
อ่านกันเถอะ...
ไมโครเทคนิค 3 หน่วย
(Microtechnique)
ศึกษาการเตรียมตัวอย่างที่ย้อมสีชนิดชั่วคราวและถาวรเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์เทคนิคการผ่าสัตว์และการติดบนสไลด์ของเนื้อเยื่ออวัยวะและสัตว์ทั้งตัว การเฉือนด้วยมือและการใช้ไมโครโตมเพื่อเฉือนต่อเนื่องกันไป
  ZO351
อ่านกันเถอะ...
ไมโครเทคนิค 3 หน่วย
(Microtechnique)
ศึกษาการเตรียมตัวอย่างที่ย้อมสีชนิดชั่วคราวและถาวรเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์เทคนิคการผ่าสัตว์และการติดบนสไลด์ของเนื้อเยื่ออวัยวะและสัตว์ทั้งตัว การเฉือนด้วยมือและการใช้ไมโครโตมเพื่อเฉือนต่อเนื่องกันไป
  ZO411
อ่านกันเถอะ...
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3 หน่วย
(Vertebrate Zoology)
ศึกษาประวัติธรรมชาติของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต้น ลักษณะทางสัณฐานและความสัมพันธ์กับนิเวศวิทยา การกระจายของสัตว์ และพฤติกรรมของสัตว์ชั้นสูง
  ZO411
อ่านกันเถอะ...
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3 หน่วย
(Vertebrate Zoology)
ศึกษาประวัติธรรมชาติของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต้น ลักษณะทางสัณฐานและความสัมพันธ์กับนิเวศวิทยา การกระจายของสัตว์ และพฤติกรรมของสัตว์ชั้นสูง
  ZO411(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง - หน่วย
(Laboratory Vertebrate Zoology)
-
  ZO411(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง - หน่วย
(Laboratory Vertebrate Zoology)
-
  ZO411(S)
อ่านกันเถอะ...
สัตว์มีกระดูกสันหลัง - หน่วย
(Vertebrate Zoology)
-
  ZO411(S)
อ่านกันเถอะ...
สัตว์มีกระดูกสันหลัง - หน่วย
(Vertebrate Zoology)
-
  ZO412
อ่านกันเถอะ...
สัตว์เซลเดียว 3 หน่วย
(Protozoology)
ศึกษาชีววิทยาในหลายสาขาของสัตว์พวกโปรโทซัว รวมทั้งอนุกรมวิธาน และชีวประวัติของตัวแทนของสัตว์เซลล์เดียวทั้งที่มีชีวิตอิสระและพวกที่เป็นปรสิท
  ZO412
อ่านกันเถอะ...
สัตว์เซลเดียว 3 หน่วย
(Protozoology)
ศึกษาชีววิทยาในหลายสาขาของสัตว์พวกโปรโทซัว รวมทั้งอนุกรมวิธาน และชีวประวัติของตัวแทนของสัตว์เซลล์เดียวทั้งที่มีชีวิตอิสระและพวกที่เป็นปรสิท
  ZO422
อ่านกันเถอะ...
ชลธีวิทยา 3 หน่วย
(Limnology)
ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำจืด ว่าด้วยลักษณะทางชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมีของทะเลสาบและน้ำภายในแผ่นดิน การประยุกต์ชลธีวิทยาเพื่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่
  ZO422
อ่านกันเถอะ...
ชลธีวิทยา 3 หน่วย
(Limnology)
ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำจืด ว่าด้วยลักษณะทางชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมีของทะเลสาบและน้ำภายในแผ่นดิน การประยุกต์ชลธีวิทยาเพื่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่
  ZO431
อ่านกันเถอะ...
มีญชวิทยา 4 หน่วย
(Histology)
ศึกษาวิธีการทั่วๆ ไปที่ใช้ในการศึกษาเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และคุณสมบัติของเซลล์เยื่อบุผิว เยื่อเกี่ยวฟัน กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง เลือด กล้ามเนื้อ เยื่อประสาท และระบบเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญ
  ZO431
อ่านกันเถอะ...
มีญชวิทยา 4 หน่วย
(Histology)
ศึกษาวิธีการทั่วๆ ไปที่ใช้ในการศึกษาเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และคุณสมบัติของเซลล์เยื่อบุผิว เยื่อเกี่ยวฟัน กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง เลือด กล้ามเนื้อ เยื่อประสาท และระบบเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญ
  ZO432(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิทยาเอมบริดโอ - หน่วย
(Embryology Laboratory)
-
  ZO432(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิทยาเอมบริดโอ - หน่วย
(Embryology Laboratory)
-
  ZO441(S)
อ่านกันเถอะ...
สัตว์มีกระดูกสันหลัง - หน่วย
(VERTEBRATE ZOOLOGY)
-
  ZO441(S)
อ่านกันเถอะ...
สัตว์มีกระดูกสันหลัง - หน่วย
(VERTEBRATE ZOOLOGY)
-