รายวิชา ZO351 ไมโครเทคนิค (Microtechnique)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เซลล์สัตว์และเนื้อเยื่อ
  บทที่ 2 : วิธีเตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบเซลล์และเนื้อเยื่อ
  บทที่ 3 : การทำให้คงสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อโดยใช้สารเคมี
  บทที่ 4 : การดึงแคลเซียมออกจากเนื้อเยื่อ
  บทที่ 5 : การดึงน้ำออกและระเบียบวิธีของพาราฟิน
  บทที่ 6 : ไมโครโดมและมีด
  บทที่ 7 : การเฉือนแผ่นบางเนื้อเยื่อ
  บทที่ 8 : สีย้อม
  บทที่ 9 : การย้อมสี
  บทที่ 10 : การทำสไลด์ถาวร
  บทที่ 11 : ระเบียบวิธีพื้นฐานการย้อมสีเพื่อการทำสไลด์ถาวร
  บทที่ 12 : สีย้อมที่ใช้ประจำ
  บทที่ 13 : การย้อมสีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกล้ามเนื้อ
  บทที่ 14 : การย้อมสีชิ้นส่วนของเลือดและไขกระดูก
  บทที่ 15 : การย้อมสีโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
  บทที่ 16 : การย้อมสีเซลล์พิเศษ ส่วนประกอบของเซลล์...
  บทที่ 17 : การย้อมสีขณะมีชีวิต
  บทที่ 18 : การทำสไลด์ถาวรสัตว์ทั้งตัว
  ภาคผนวก
  อภิธานศัพท์
  บรรณานุกรม
  ดัชนี
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เซลล์สัตว์และเนื้อเยื่อ
  บทที่ 2 : วิธีเตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบเซลล์และเนื้อเยื่อ
  บทที่ 3 : การทำให้คงสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อโดยใช้สารเคมี
  บทที่ 4 : การดึงแคลเซียมออกจากเนื้อเยื่อ
  บทที่ 5 : การดึงน้ำออกและระเบียบวิธีของพาราฟิน
  บทที่ 6 : ไมโครโดมและมีด
  บทที่ 7 : การเฉือนแผ่นบางเนื้อเยื่อ
  บทที่ 8 : สีย้อม
  บทที่ 9 : การย้อมสี
  บทที่ 10 : การทำสไลด์ถาวร
  บทที่ 11 : ระเบียบวิธีพื้นฐานการย้อมสีเพื่อการทำสไลด์ถาวร
  บทที่ 12 : สีย้อมที่ใช้ประจำ
  บทที่ 13 : การย้อมสีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกล้ามเนื้อ
  บทที่ 14 : การย้อมสีชิ้นส่วนของเลือดและไขกระดูก
  บทที่ 15 : การย้อมสีโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
  บทที่ 16 : การย้อมสีเซลล์พิเศษ ส่วนประกอบของเซลล์...
  บทที่ 17 : การย้อมสีขณะมีชีวิต
  บทที่ 18 : การทำสไลด์ถาวรสัตว์ทั้งตัว
  ภาคผนวก
  อภิธานศัพท์
  บรรณานุกรม
  ดัชนี