รหัสวิชา รายละเอียด
 
  TO201(50)
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(TOURISM INDUSTRY)
ศึกษา การจัดการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ศึกษา
  TO201(50)
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(TOURISM INDUSTRY)
ศึกษา การจัดการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ศึกษา
  TO405(51)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(Research for Yourism)
ศึกษา การวิจัยเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารนำไปใช้ในการประเมินสถานการณ์ และนำไปใช้เป็นเครื่องสำหรับช่วยในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจในทุกขั้นตอน
  TO405(51)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(Research for Yourism)
ศึกษา การวิจัยเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารนำไปใช้ในการประเมินสถานการณ์ และนำไปใช้เป็นเครื่องสำหรับช่วยในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจในทุกขั้นตอน