รายวิชา TO201(50) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TouRISM INDUSTRY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การเดินทางท่องเที่ยว
  บทที่2 ความหมายและความสำคุญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่3 องค์ประกอบที่สำคุญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
  บทที่5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยว
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การเดินทางท่องเที่ยว
  บทที่2 ความหมายและความสำคุญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่3 องค์ประกอบที่สำคุญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
  บทที่5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยว
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก