รายวิชา TO405(51) การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว (Research for Yourism)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  บทที่1 ควรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
  บทที่2 การวิจัยการท่องเที่ยว
  บทที่3 ขั้นตอนในการทำวิจัย
  บทที่4 การเลือกหัวเรื่องที่จำทการวิจัย
  บทที่5 สมมติฐานและตัวแปร
  บทที่6 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่7 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่8 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่9 การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่10 การรายงานผลการวิจัย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  คำนำ
  บทที่1 ควรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
  บทที่2 การวิจัยการท่องเที่ยว
  บทที่3 ขั้นตอนในการทำวิจัย
  บทที่4 การเลือกหัวเรื่องที่จำทการวิจัย
  บทที่5 สมมติฐานและตัวแปร
  บทที่6 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่7 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่8 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่9 การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่10 การรายงานผลการวิจัย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก