รหัสวิชา รายละเอียด
 
  TN312(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี 1 หน่วย
(Biochemistry and Technology Laboratory)
-
  TN312(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี 1 หน่วย
(Biochemistry and Technology Laboratory)
-
  TN312(L)51
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Biochemistry and Technology Laboratory)
ศึกษา การทดลองการศึกษาถึงวิธีการสกัดสารชีวโมเลกุลจากแหล่งต่าง ๆ
  TN312(L)51
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Biochemistry and Technology Laboratory)
ศึกษา การทดลองการศึกษาถึงวิธีการสกัดสารชีวโมเลกุลจากแหล่งต่าง ๆ