รายวิชา TN312(L) ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี (Biochemistry and Technology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ข้อควรระวังและคำแนะนำในห้องปฏิบัติการ
  เทคนิคพื้นฐานของการปฏิบัติการทางชีวเคมี
  การแยกและวิเคราะห์คาร์โบไอเดรตชนิดต่างๆ
  การสกัดแยกและวิเคราะห์ lipid
  การสกัดแยกโปรตีนจากพืชบางชนิด
  การสกัดแยกกรดนิวคลิอิกจากแหล่งต่างๆ
  การสกัดแยกพลาสมิด (plsmid) จากแบคทีเรีย
  การตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำ blanching
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ข้อควรระวังและคำแนะนำในห้องปฏิบัติการ
  เทคนิคพื้นฐานของการปฏิบัติการทางชีวเคมี
  การแยกและวิเคราะห์คาร์โบไอเดรตชนิดต่างๆ
  การสกัดแยกและวิเคราะห์ lipid
  การสกัดแยกโปรตีนจากพืชบางชนิด
  การสกัดแยกกรดนิวคลิอิกจากแหล่งต่างๆ
  การสกัดแยกพลาสมิด (plsmid) จากแบคทีเรีย
  การตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำ blanching
  ภาคผนวก