รหัสวิชา รายละเอียด
 
  SE502 (54115)
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับครู 1 (เคมี) 3 หน่วย
(BASIC SCIENCE (CHEMISTRY))
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมของธาตุต่างๆ คุณสมบัติและการจัดจาพวกของธาตุต่างๆในตางธาตุ คุณสมบัติและการจัดจาพวกของสารต่างๆในธรรมชาติและสารสังเคราะห์ ตลอดจนการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปฏิกิริยานิวเคลียร์
  SE502 (54115)
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับครู 1 (เคมี) 3 หน่วย
(BASIC SCIENCE (CHEMISTRY))
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมของธาตุต่างๆ คุณสมบัติและการจัดจาพวกของธาตุต่างๆในตางธาตุ คุณสมบัติและการจัดจาพวกของสารต่างๆในธรรมชาติและสารสังเคราะห์ ตลอดจนการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปฏิกิริยานิวเคลียร์
  SE651(SE751)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยและการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(RESEARCH AND EVALUATION OF SCIENCE)
เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่เน้นเฉพาะเนื้อหาสาระ (Knowledge) แต่ยังเน้นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process) และจิตพิสัย (Affective) ทางวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งทางด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และด้านจิตวิทยาศาสตร์
  SE651(SE751)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยและการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(RESEARCH AND EVALUATION OF SCIENCE)
เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่เน้นเฉพาะเนื้อหาสาระ (Knowledge) แต่ยังเน้นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process) และจิตพิสัย (Affective) ทางวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งทางด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และด้านจิตวิทยาศาสตร์
  SE742
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(INNOVATIONS AND TECHNOLOGY IN TEACHING SCIENCE)
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) แผน ข และวิชาเลือกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) แผน ก เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กับการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นความรู้ และกระบวนการ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจสาหรับผู้เรียนในสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ศึกษามีแนวทางในการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ยังจุดประกายความคิดของผู้อ่านให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน หรือที่เรียกว่ายกระดับการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ให้มีความเท่าเทียมกันในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
  SE742
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(INNOVATIONS AND TECHNOLOGY IN TEACHING SCIENCE)
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) แผน ข และวิชาเลือกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) แผน ก เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กับการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นความรู้ และกระบวนการ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจสาหรับผู้เรียนในสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ศึกษามีแนวทางในการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ยังจุดประกายความคิดของผู้อ่านให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน หรือที่เรียกว่ายกระดับการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ให้มีความเท่าเทียมกันในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
  SE743
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(SUPERVISION AND PROBLEMS SOLVING OF SCIENCE INSTRUCTION)
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) แผน ก และ ข เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการนิเทศโดยเน้นการนิเทศการสอนของผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สามารถทาการนิเทศผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และทาให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เอื้อต่อการพัฒนาตนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยจุดประกายความคิดให้ผู้นิเทศเห็นถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  SE743
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(SUPERVISION AND PROBLEMS SOLVING OF SCIENCE INSTRUCTION)
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) แผน ก และ ข เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการนิเทศโดยเน้นการนิเทศการสอนของผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สามารถทาการนิเทศผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และทาให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เอื้อต่อการพัฒนาตนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยจุดประกายความคิดให้ผู้นิเทศเห็นถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง