รายวิชา SE743 การนิเทศและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (SUPERVISION AND PROBLEMS SOLVING OF SCIENCE INSTRUCTION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การนิเทศการศึกษา
  บทที่ 3 รูปแบบการนิเทศ
  บทที่ 4 คุณลักษณะของผู้นิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่ 5 จิตวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 6 การสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 7 ทักษะผู้นิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 8 กิจกรรมการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 9 การสังเกตและการวิเคราะห์การสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 10 เครื่องมือสังเกตการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 11 การประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 12 การจัดทำโครงการนิเทศ
  บทที่ 13 การประเมินโครงการนิเทศ
  บทที่ 14 ปัญหาและการแก้ปัญหาการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 15 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศ
  บรรณานุกรม
  บทที่ 10 เครื่องมือสังเกตการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 11 การประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 12 การจัดทำโครงการนิเทศ
  บทที่ 13 การประเมินโครงการนิเทศ
  บทที่ 14 ปัญหาและการแก้ปัญหาการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 15 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การนิเทศการศึกษา
  บทที่ 3 รูปแบบการนิเทศ
  บทที่ 4 คุณลักษณะของผู้นิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่ 5 จิตวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 6 การสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 7 ทักษะผู้นิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 8 กิจกรรมการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 9 การสังเกตและการวิเคราะห์การสอนวิทยาศาสตร์