รายวิชา SE651(SE751) การวิจัยและการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ (RESEARCH AND EVALUATION OF SCIENCE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การวิจัยทางด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 4 การหาคุณภาพเครืองมือ
  บทที่ 5 การวัดและประเมินผลงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  ภาคผนวก (ก-ข-ค)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การวิจัยทางด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  บทที่ 4 การหาคุณภาพเครืองมือ
  บทที่ 5 การวัดและประเมินผลงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  ภาคผนวก (ก-ข-ค)
  บรรณานุกรม