รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MU103
อ่านกันเถอะ...
ดนตรีวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อันเป๋ยพื้นฐานอันจำเป็นแก่การฟังผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษกเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆเน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
  MU103
อ่านกันเถอะ...
ดนตรีวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อันเป๋ยพื้นฐานอันจำเป็นแก่การฟังผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษกเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆเน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
  MU103(54)
อ่านกันเถอะ...
ดนตรีวิจักขณ์ 3 หน่วย
(MUSIC APPRECIATION)
ดนตรีวิจักขณ์
  MU103(54)
อ่านกันเถอะ...
ดนตรีวิจักขณ์ 3 หน่วย
(MUSIC APPRECIATION)
ดนตรีวิจักขณ์