รหัสวิชา รายละเอียด
 
  ML101
อ่านกันเถอะ...
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(Fundamental Bahasa Malasia 1)
ศึกษาบาฮาซามาเลเซียเบื้องต้น โดยฝึกฝนทักษะ การฟัง อ่าน เขียนด้วยอักษรรูมี เริ่มจากการศึกษาหน่วยเสียง ศึกษาไวยากรณ์ ทั้งระบบหน่วยคำและโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ฝึกฝนการสนทนา ซึ่งใช้ประโยคง่าย ๆ ในโครงสร้างที่เรียนมา
  ML101
อ่านกันเถอะ...
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(Fundamental Bahasa Malasia 1)
ศึกษาบาฮาซามาเลเซียเบื้องต้น โดยฝึกฝนทักษะ การฟัง อ่าน เขียนด้วยอักษรรูมี เริ่มจากการศึกษาหน่วยเสียง ศึกษาไวยากรณ์ ทั้งระบบหน่วยคำและโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ฝึกฝนการสนทนา ซึ่งใช้ประโยคง่าย ๆ ในโครงสร้างที่เรียนมา
  ML101(49)
อ่านกันเถอะ...
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 1)
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1
  ML101(49)
อ่านกันเถอะ...
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 1)
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1
  ML102(48)
อ่านกันเถอะ...
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 2)
  ML102(48)
อ่านกันเถอะ...
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 2)
  ML201(50)
อ่านกันเถอะ...
บทฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 3)
บทฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 3
  ML201(50)
อ่านกันเถอะ...
บทฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 3)
บทฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 3