รายวิชา ML101(49) บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 (FUNDAMENTAL BAHASA MALAYSIA 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่1 การปฏิสันถาวรและการแนะนำตนเอง
  บทที่2 Tarikh Waktu dau Musim (วัน เดือน ปี เวลา และฤดูกาล)
  บทที่3 Kawan Seuniversiti (เพื่อร่วมมหาวิทยาลัย)
  บทที่4 Di Dewan (ในห้องเรียน)
  บทที่5 Hubungan antara Krluarga (ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว)
  บทที่6 DI Rumah (ที่บ้าน)
  บทที่7 Ke Pesar Raya (ไปซุปเปอร์มาเก็ต)
  บทที่8 Di Restoran (ในภัตาคาร)
  บทที่9 Bertemu dengan Kawan(พบเพือน)
  บทที่10 Ulang Kaji (การทบทวน)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่1 การปฏิสันถาวรและการแนะนำตนเอง
  บทที่2 Tarikh Waktu dau Musim (วัน เดือน ปี เวลา และฤดูกาล)
  บทที่3 Kawan Seuniversiti (เพื่อร่วมมหาวิทยาลัย)
  บทที่4 Di Dewan (ในห้องเรียน)
  บทที่5 Hubungan antara Krluarga (ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว)
  บทที่6 DI Rumah (ที่บ้าน)
  บทที่7 Ke Pesar Raya (ไปซุปเปอร์มาเก็ต)
  บทที่8 Di Restoran (ในภัตาคาร)
  บทที่9 Bertemu dengan Kawan(พบเพือน)
  บทที่10 Ulang Kaji (การทบทวน)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม