รหัสวิชา รายละเอียด
 
  KO101(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL KOREAN1)
ศึกษา การเรียนรู้อักชระภาษาเกาหลี การออกเสียง จนถึงการใช้ถ้อยคำในชีวิตประจำวัน
  KO101(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL KOREAN1)
ศึกษา การเรียนรู้อักชระภาษาเกาหลี การออกเสียง จนถึงการใช้ถ้อยคำในชีวิตประจำวัน
  KO101(H)50
อ่านกันเถอะ...
แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 1 3 หน่วย
(KOREAN EXERCISES 1)
ศึกษา การอ่านออกเสียงให้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
  KO101(H)50
อ่านกันเถอะ...
แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 1 3 หน่วย
(KOREAN EXERCISES 1)
ศึกษา การอ่านออกเสียงให้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
  KO102(54)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน2 3 หน่วย
(fundamental korean2)
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน2
  KO102(54)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน2 3 หน่วย
(fundamental korean2)
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน2