รหัสวิชา รายละเอียด
 
  GB600/700
อ่านกันเถอะ...
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร - หน่วย
(Management : Perspectives for Managers )
-
  GB600/700
อ่านกันเถอะ...
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร - หน่วย
(Management : Perspectives for Managers )
-
  GB700/600
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ : รีเอ็นจิเนียริ่งกับสังคมไทย - หน่วย
(Management and Organizational Behavior : Reengineering and Thai Society )
-
  GB700/600
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ : รีเอ็นจิเนียริ่งกับสังคมไทย - หน่วย
(Management and Organizational Behavior : Reengineering and Thai Society )
-