รายวิชา GB600/700 การจัดการ : มุมมองนักบริหาร (Management : Perspectives for Managers )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่ 1 : แนวคิดของการจัดการ / การบริหาร
  ตอนที่ 2 : รูปแบบ / แนวทางของการจัดการสมัยใหม่
  ตอนที่ 3 : บทบาทผู้บริหาร / ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์
  ตอนที่ 4 : จริยธรรมในการบริหาร
  ตอนที่ 5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ตอนที่ 6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง
  ตอนที่ 7 : เทคนิค /กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ
  ตอนที่ 8 : การบริหารระหว่างประเทศ / การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่ 1 : แนวคิดของการจัดการ / การบริหาร
  ตอนที่ 2 : รูปแบบ / แนวทางของการจัดการสมัยใหม่
  ตอนที่ 3 : บทบาทผู้บริหาร / ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์
  ตอนที่ 4 : จริยธรรมในการบริหาร
  ตอนที่ 5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ตอนที่ 6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง
  ตอนที่ 7 : เทคนิค /กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ
  ตอนที่ 8 : การบริหารระหว่างประเทศ / การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ