รายวิชา GB700/600 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ : รีเอ็นจิเนียริ่งกับสังคมไทย (Management and Organizational Behavior : Reengineering and Thai Society )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่ 1 : ความหมายของการยกเครื่อง
  ตอนที่ 2 : สาเหตุของการยกเครื่อง
  ตอนที่ 3 : วิธีการยกเครื่อง
  ตอนที่ 4 : ผลที่ได้จากการยกเครื่อง
  ตอนที่ 5 : การประยุกต์แนวคิดการยกเครื่องกับองค์การต่างๆ
  ตอนที่ 6 : บทสรุป
  โลกาภิวัตน์ทศวรรษหน้า : เราจะไปทางไหน ?
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่ 1 : ความหมายของการยกเครื่อง
  ตอนที่ 2 : สาเหตุของการยกเครื่อง
  ตอนที่ 3 : วิธีการยกเครื่อง
  ตอนที่ 4 : ผลที่ได้จากการยกเครื่อง
  ตอนที่ 5 : การประยุกต์แนวคิดการยกเครื่องกับองค์การต่างๆ
  ตอนที่ 6 : บทสรุป
  โลกาภิวัตน์ทศวรรษหน้า : เราจะไปทางไหน ?
  บรรณานุกรม: Reference