รหัสวิชา รายละเอียด
 
  EV213
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 หน่วย
(Quantitative Analysis)
ศึกษาเคมีสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น บรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค เพื่อศึกษาขบวนการทางเคมีที่รักษาสภาพสมดุลของสภาวะวิแวดล้อมตามธรรมชาติ ศึกษาเคมีของชีวิต รวมทั้งหัวข้อต่างๆ เชิงเคมีที่เกี่ยวข้องในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมลภาวะทางน้ำอากาศ ฯลฯ
  EV213
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 หน่วย
(Quantitative Analysis)
ศึกษาเคมีสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น บรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค เพื่อศึกษาขบวนการทางเคมีที่รักษาสภาพสมดุลของสภาวะวิแวดล้อมตามธรรมชาติ ศึกษาเคมีของชีวิต รวมทั้งหัวข้อต่างๆ เชิงเคมีที่เกี่ยวข้องในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมลภาวะทางน้ำอากาศ ฯลฯ
  EVE313(51)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมขยะ และ การจัดการของเสียอันตราย 3 หน่วย
(Solid Waste Engineering and Hazadous Wastes Management)
วิศวกรรมขยะ และ การจัดการของเสียอันตราย
  EVE313(51)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมขยะ และ การจัดการของเสียอันตราย 3 หน่วย
(Solid Waste Engineering and Hazadous Wastes Management)
วิศวกรรมขยะ และ การจัดการของเสียอันตราย