รหัสวิชา รายละเอียด
 
  CO223
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Combinatorics)
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนำเข้า-การตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น
  CO223
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Combinatorics)
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนำเข้า-การตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น
  CO334(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีรหัส 3 หน่วย
(CODING THEORY)
ศึกษา ระบบการสื่อสารการเข้ารหัสและการถอดรหัส
  CO334(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีรหัส 3 หน่วย
(CODING THEORY)
ศึกษา ระบบการสื่อสารการเข้ารหัสและการถอดรหัส