รายวิชา CO334(51) ทฤษฎีรหัส (CODING THEORY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้น
  บทที่2 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  บทที่3 รหัสเชิงเส้น
  บทที่4 รหัสที่สำคัญบางรหัส
  บทที่5 รหัสวัฎจักร
  บทที่6 ฟิลก์จำกัดและรหัส BCH
  บรรณานุกรม
  ดรรชนี
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้น
  บทที่2 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  บทที่3 รหัสเชิงเส้น
  บทที่4 รหัสที่สำคัญบางรหัส
  บทที่5 รหัสวัฎจักร
  บทที่6 ฟิลก์จำกัดและรหัส BCH
  บรรณานุกรม
  ดรรชนี