รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AG103(25)
อ่านกันเถอะ...
การทำเชื้อและการเพาะเห็ด 3 หน่วย
(-)
-
  AG103(25)
อ่านกันเถอะ...
การทำเชื้อและการเพาะเห็ด 3 หน่วย
(-)
-
  AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)
  AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)
  AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
  AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
  AG103(54)
อ่านกันเถอะ...
กระบวนวิชา การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE รหัสวิชา AG 103)
การเกษตรนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับที่มนุษย์เราเริ่มเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยการปลูกพืชนั้นเริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์พืชซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ ส่วนการเลี้ยงสัตว์มนุษย์ได้เริ่มนาสัตว์ป่ามาเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั้นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ ทั้งพืชและสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายที่เรารู้จักอยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแต่มีต้นกาเนิดมาจากการเลือกสรรจากธรรมชาติทั้งสิ้น
  AG103(54)
อ่านกันเถอะ...
กระบวนวิชา การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE รหัสวิชา AG 103)
การเกษตรนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับที่มนุษย์เราเริ่มเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยการปลูกพืชนั้นเริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์พืชซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ ส่วนการเลี้ยงสัตว์มนุษย์ได้เริ่มนาสัตว์ป่ามาเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั้นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ ทั้งพืชและสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายที่เรารู้จักอยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแต่มีต้นกาเนิดมาจากการเลือกสรรจากธรรมชาติทั้งสิ้น
  AG103(s)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการเกษตรเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Agriculture)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษกิจ และความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
  AG103(s)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการเกษตรเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Agriculture)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษกิจ และความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
  AG221
อ่านกันเถอะ...
พืชผัก 3 หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษาพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอกสถานที่)
  AG221
อ่านกันเถอะ...
พืชผัก 3 หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษาพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอกสถานที่)