รายวิชา AG103(54) กระบวนวิชา การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) (INTRODUCTION TO AGRICULTURE รหัสวิชา AG 103)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
  สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง
  บทที่ 1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 2 เซลล์และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่ 4 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
  บทที่ 5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
  บทที่ 6 การกำเนิดพืชมีดอก
  บทที่ 7 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
  บทที่ 8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  บทที่ 9 การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
  บทที่ 10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 11 การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
  บทที่ 12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
  ภาคผนวก
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
  สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง
  บทที่ 1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 2 เซลล์และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่ 4 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
  บทที่ 5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
  บทที่ 6 การกำเนิดพืชมีดอก
  บทที่ 7 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
  บทที่ 8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  บทที่ 9 การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
  บทที่ 10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 11 การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
  บทที่ 12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
  ภาคผนวก
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม