รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AE223
อ่านกันเถอะ...
จิตกรรม 3 หน่วย
(PAINTING)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิจิตรศิลป์ ประวัติจิตรกรรม หลักการใช้สี วัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม จิตรกรรมสีน้ำ จิตกรรมสีชอล์ค จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีอะคริลิค จิตรกรรมสีน้ำมัน ประวัติศิลปิน
  AE223
อ่านกันเถอะ...
จิตกรรม 3 หน่วย
(PAINTING)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิจิตรศิลป์ ประวัติจิตรกรรม หลักการใช้สี วัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม จิตรกรรมสีน้ำ จิตกรรมสีชอล์ค จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีอะคริลิค จิตรกรรมสีน้ำมัน ประวัติศิลปิน
  AE313
อ่านกันเถอะ...
การยศาสตร์ 3 หน่วย
(ERGONOMICS)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ กายวิภาคกับการเขียนภาพคน การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ การมองเห็นและการได้ยิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์
  AE313
อ่านกันเถอะ...
การยศาสตร์ 3 หน่วย
(ERGONOMICS)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ กายวิภาคกับการเขียนภาพคน การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ การมองเห็นและการได้ยิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์