รายวิชา SP303 การพูดสำหรับผู้นำ (Speech for Leadership)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
  บทที่ 2 : ปัจจัยสำคัญในเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ
  บทที่ 3 : ผู้นำกับการติดต่อสื่อสาร
  บทที่ 4 : บุคลิกภาพของผู้นำ
  บทที่ 5 : การเตรียม การจัดเรื่อง และการขึ้นเวทีพูด
  บทที่ 6 : การพูดต้อนรับผู้ใต้บังคับบัญชา
  บทที่ 7 : การออกคำสั่ง
  บทที่ 8 : การพูดกับฝูงชน
  บทที่ 9 : วิธีพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานมีประสิทธิภาพน้อย
  บทที่ 10 : การพูดบรรยายสรุป
  บทที่ 11 : การตอบข้อซักถามข้องใจ
  บทที่ 12 : วิธีเปลี้องทุกข์ หรือการบำบัดข้อข้องใจ
  บทที่ 13 : เทคนิคในการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่สุภาพลำเอียง...
  บทที่ 14 : การฝึกอบรม
  บทที่ 15 : ผู้นำและเทคนิคในการอภิปรายวิธีต่าง ๆ
  บทที่ 16 : การพูดในโอกาสต่าง ๆ ในสังคม
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
  บทที่ 2 : ปัจจัยสำคัญในเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ
  บทที่ 3 : ผู้นำกับการติดต่อสื่อสาร
  บทที่ 4 : บุคลิกภาพของผู้นำ
  บทที่ 5 : การเตรียม การจัดเรื่อง และการขึ้นเวทีพูด
  บทที่ 6 : การพูดต้อนรับผู้ใต้บังคับบัญชา
  บทที่ 7 : การออกคำสั่ง
  บทที่ 8 : การพูดกับฝูงชน
  บทที่ 9 : วิธีพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานมีประสิทธิภาพน้อย
  บทที่ 10 : การพูดบรรยายสรุป
  บทที่ 11 : การตอบข้อซักถามข้องใจ
  บทที่ 12 : วิธีเปลี้องทุกข์ หรือการบำบัดข้อข้องใจ
  บทที่ 13 : เทคนิคในการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่สุภาพลำเอียง...
  บทที่ 14 : การฝึกอบรม
  บทที่ 15 : ผู้นำและเทคนิคในการอภิปรายวิธีต่าง ๆ
  บทที่ 16 : การพูดในโอกาสต่าง ๆ ในสังคม
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม