รายวิชา GS381(54) บาสเกตบอล 3 (BASKET BALL 3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 คุณสมบัติ หน้าที่ และปัชญาของผู้ฝึกสอน
  บทที่3 เทคนิคการฝึก และรูปแบบ
  บทที่4 การทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล
  บทที่5 รูปแบบการเล่นทีม การคัดเลือกนักกีฬา และการวางแผน
  บทที่6 กติกาบาศเกตบอล
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 คุณสมบัติ หน้าที่ และปัชญาของผู้ฝึกสอน
  บทที่3 เทคนิคการฝึก และรูปแบบ
  บทที่4 การทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล
  บทที่5 รูปแบบการเล่นทีม การคัดเลือกนักกีฬา และการวางแผน
  บทที่6 กติกาบาศเกตบอล
  บรรณานุกรม