รายวิชา GN253(51) ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน (Introduction to German Culture)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  แบบทดสอบเพื่อปรเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 บทนำ / Einfuhrung
  บทที่2 ความเป็นมาแต่ดั้งเดิม / Die Anfange
  บทที่3 ชนเผ่าเยอรมัน /Die Gemenen
  บทที่4 ชาวแฟรงก์ / Die Franken
  บทที่5 สมัยกลาง / Das Mittelaiter
  บทที่6 สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา / Die Renaissance
  บทที่7 สมัยปฏิรูป / Die Reformation
  บทที่8 ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / Der Absolutismus
  บทที่9 คริสต์ศตวรรษที่ 18 /Das 18. Jahrhundert
  บทที่10 คริต์ศตวรรษที่ 19 / Das 19. Jahrhundert
  บทที่11 คริษต์ศวรรษที่20 / Das 20. Jehrhundert
  คำศัพท์-ดัชนี
  ทดสอบประเมินหลังเรียน + เฉลย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  แบบทดสอบเพื่อปรเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 บทนำ / Einfuhrung
  บทที่2 ความเป็นมาแต่ดั้งเดิม / Die Anfange
  บทที่3 ชนเผ่าเยอรมัน /Die Gemenen
  บทที่4 ชาวแฟรงก์ / Die Franken
  บทที่5 สมัยกลาง / Das Mittelaiter
  บทที่6 สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา / Die Renaissance
  บทที่7 สมัยปฏิรูป / Die Reformation
  บทที่8 ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / Der Absolutismus
  บทที่9 คริสต์ศตวรรษที่ 18 /Das 18. Jahrhundert
  บทที่10 คริต์ศตวรรษที่ 19 / Das 19. Jahrhundert
  บทที่11 คริษต์ศวรรษที่20 / Das 20. Jehrhundert
  คำศัพท์-ดัชนี
  ทดสอบประเมินหลังเรียน + เฉลย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก