รายวิชา EE362(50) การสอนระดับประถมศึกษา 2 (Teaching in Elementary Leval 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
  บทที่2 เทคนิคการสอน
  บทที่3กระบวนการในการเรียนรู้
  บทที่4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  บทที่5 สื่อการเรียนรู้
  บทที่6 การเขียนแผนการเรียนรู้
  บทที่7 การวัดผลและการประเมิลผลการเรียนรู้
  บทที่8 การฝึกทักษะการสอน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
  บทที่2 เทคนิคการสอน
  บทที่3กระบวนการในการเรียนรู้
  บทที่4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  บทที่5 สื่อการเรียนรู้
  บทที่6 การเขียนแผนการเรียนรู้
  บทที่7 การวัดผลและการประเมิลผลการเรียนรู้
  บทที่8 การฝึกทักษะการสอน
  บรรณานุกรม