รายวิชา EE353(51) หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถามศึกษา (curriculum and instruction in elementary lavel)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การประถมศึกษา
  บทที่2 หลักสูตรประถามศึกษา
  บทที่3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
  บทที่4 กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
  บทที่5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่7 วิธีสอน
  บทที่8 กิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่9 การวัดปละประเมินผล
  บทที่10 ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การประถมศึกษา
  บทที่2 หลักสูตรประถามศึกษา
  บทที่3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
  บทที่4 กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
  บทที่5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่7 วิธีสอน
  บทที่8 กิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่9 การวัดปละประเมินผล
  บทที่10 ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม