รายวิชา EA615 การนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISION )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การศึกษาไทย
  บทที่ 2 : วิกฤตการณ์การศึกษา
  บทที่ 3 : ทำไม...ปฏิรูปการศึกษา
  บทที่ 4 : ครู : เครื่องมือสำคัญในการพัมนาการเรียนการสอน
  บทที่ 5 : แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้...
  บทที่ 6 : ความรู้พื้นฐานการนิเทศการศึกษา
  บทที่ 7 : หลักการนิเทศการศึกษา
  บทที่ 8 : กระบวนการวางแผนการนิเทศการศึกษา
  บทที่ 9 : การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
  บทที่ 9 : การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การศึกษาไทย
  บทที่ 2 : วิกฤตการณ์การศึกษา
  บทที่ 3 : ทำไม...ปฏิรูปการศึกษา
  บทที่ 4 : ครู : เครื่องมือสำคัญในการพัมนาการเรียนการสอน
  บทที่ 5 : แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้...
  บทที่ 6 : ความรู้พื้นฐานการนิเทศการศึกษา
  บทที่ 7 : หลักการนิเทศการศึกษา
  บทที่ 8 : กระบวนการวางแผนการนิเทศการศึกษา
  บทที่ 9 : การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
  บทที่ 9 : การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน(ต่อ)