รายวิชา EA433(50 หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (Principles of Secondary School Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของการบริหารโรงเรียน
  บทที่2 ทฤษฏีและหลักการบริหารโรงเรียน
  บทที่3 โครงสร้างและองค์กรการบริหารโรงเรียน
  บทที่4 การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน
  บทที่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของการบริหารโรงเรียน
  บทที่2 ทฤษฏีและหลักการบริหารโรงเรียน
  บทที่3 โครงสร้างและองค์กรการบริหารโรงเรียน
  บทที่4 การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน
  บทที่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม