รายวิชา EA414(S)(48) การวางแผนการศึกษา (EDUCATIONAL PLANNI NG)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การบริหารงานและการวางแผน
  บทที่ 2 การจัดทำแผน
  บทที่ 3 กระบวนการวางแผน
  บทที่ 4 ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
  บทที่ 5 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่ 6 การบริหารโดยวัตถุประสงค์
  บทที่ 7 ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผน
  บทที่ 8 เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
  บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
  บทที่ 10 การจัดทำโครงการ
  บทที่ 11 การนำโครงการไปปฏิบัติ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การบริหารงานและการวางแผน
  บทที่ 2 การจัดทำแผน
  บทที่ 3 กระบวนการวางแผน
  บทที่ 4 ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
  บทที่ 5 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่ 6 การบริหารโดยวัตถุประสงค์
  บทที่ 7 ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผน
  บทที่ 8 เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
  บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
  บทที่ 10 การจัดทำโครงการ
  บทที่ 11 การนำโครงการไปปฏิบัติ
  บรรณานุกรม