รายวิชา EA313(S) หลักการบริหารการศึกษา (Principle of Educational Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารการศึกษา
  บทที่ 2 : หลักและกระบวนการบริหาร
  บทที่ 3 : การอำนายการ
  บทที่ 4 : การประสานงาน
  บทที่ 5 : การควบคุมงาน
  บทที่ 6 : การบริหารโรงเรียน
  บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย
  บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย(ต่อ)
  ภาคผนวก :Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารการศึกษา
  บทที่ 2 : หลักและกระบวนการบริหาร
  บทที่ 3 : การอำนายการ
  บทที่ 4 : การประสานงาน
  บทที่ 5 : การควบคุมงาน
  บทที่ 6 : การบริหารโรงเรียน
  บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย
  บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย(ต่อ)
  ภาคผนวก :Supplement