รายวิชา CT316(S)(48) ระบบฐานข้อมูล (database systems)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
  บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
  บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
  บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
  บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
  บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
  บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
  บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
  บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
  บทที่10Object-Relational Databases Systems
  คำศัพท์และความหมาย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
  บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
  บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
  บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
  บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
  บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
  บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
  บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
  บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
  บทที่10Object-Relational Databases Systems
  คำศัพท์และความหมาย
  บรรณานุกรม