รายวิชา CT215 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี (Computer Organization and Assembly Language)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : โครงสร้างสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : การเอ็กซีคิวส์ของเครื่อง
  บทที่ 3 : พื้นฐานภาษาแอสแซมบลี
  บทที่ 4 : การแอสแซมบลิง ลิงค์ เอ็กซีคิวส์โปรแกรม
  บทที่ 5 : การกำหนดและเคลื่อนย้ายข้อมูล
  บทที่ 6 : โปรแกรมคอม
  บทที่ 7 : โปรแกรมลอจิกและการควบคุม
  บทที่ 8 : การประมวลผลจอภาพและคีย์บอร์ด
  บทที่ 9 : การประมวลจอภาพขั้นสูง
  บทที่ 10 : การประมวลผลคีย์บอร์ด
  บทที่ 11 : การประมวลผลข้อมูลสตริง
  บทที่ 12 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ I
  บทที่ 13 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ II
  บทที่ 14 : แมคโคร และ Linking to Subprograms
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ภาคผนวก ค
  ภาคผนวก ง
  ภาคผนวก จ
  ภาคผนวก ฉ
  ภาคผนวก ช
  ภาคผนวก ซ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : โครงสร้างสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : การเอ็กซีคิวส์ของเครื่อง
  บทที่ 3 : พื้นฐานภาษาแอสแซมบลี
  บทที่ 4 : การแอสแซมบลิง ลิงค์ เอ็กซีคิวส์โปรแกรม
  บทที่ 5 : การกำหนดและเคลื่อนย้ายข้อมูล
  บทที่ 6 : โปรแกรมคอม
  บทที่ 7 : โปรแกรมลอจิกและการควบคุม
  บทที่ 8 : การประมวลผลจอภาพและคีย์บอร์ด
  บทที่ 9 : การประมวลจอภาพขั้นสูง
  บทที่ 10 : การประมวลผลคีย์บอร์ด
  บทที่ 11 : การประมวลผลข้อมูลสตริง
  บทที่ 12 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ I
  บทที่ 13 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ II
  บทที่ 14 : แมคโคร และ Linking to Subprograms
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ภาคผนวก ค
  ภาคผนวก ง
  ภาคผนวก จ
  ภาคผนวก ฉ
  ภาคผนวก ช
  ภาคผนวก ซ
  บรรณานุกรม