รายวิชา BT465 พันธุศาสตร์ของพืช (PLANT GENETICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
  บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
  บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
  บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
  บทที่ 7 : การใช้คำถาม
  บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
  บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
  บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
  เอกสารอ้างอิง
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
  บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
  บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
  บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
  บทที่ 7 : การใช้คำถาม
  บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
  บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
  บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
  เอกสารอ้างอิง
  ภาคผนวก