รายวิชา BT433(H)(48) เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การจัดการห้องปฏิบัติการ
  บทที่ 2 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : สารละลายเข้มข้น
  บที่ 3 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  บทที่ 4 การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ
  บทที่ 5 การเพาะเลี้ยงและการช่วยชีวิตเอมบริโอ
  บทที่ 6 การชักนำและเพาะเลี้ยงแคลลัส
  บทที่ 7 การชักนำและเพาะเลี้ยงอวัยวะ
  บทที่ 8 การชักนำและเพาะเลี้ยงโซมาติกเอมบริโอ
  บทที่ 9 การเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
  บทที่ 10 พืชปลอดไวรัส
  บทที่ 11 การเตรียมต้นกล้าและย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การจัดการห้องปฏิบัติการ
  บทที่ 2 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : สารละลายเข้มข้น
  บที่ 3 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  บทที่ 4 การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ
  บทที่ 5 การเพาะเลี้ยงและการช่วยชีวิตเอมบริโอ
  บทที่ 6 การชักนำและเพาะเลี้ยงแคลลัส
  บทที่ 7 การชักนำและเพาะเลี้ยงอวัยวะ
  บทที่ 8 การชักนำและเพาะเลี้ยงโซมาติกเอมบริโอ
  บทที่ 9 การเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
  บทที่ 10 พืชปลอดไวรัส
  บทที่ 11 การเตรียมต้นกล้าและย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม