รายวิชา BI251(51) พันธุศาสตร์ (GENETICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
  บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
  บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
  บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
  บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
  บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
  บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่ 10 : มิวเทชั่น
  บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
  บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
  บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
  รายการอ้างอิง
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
  บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
  บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
  บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
  บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
  บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
  บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่ 10 : มิวเทชั่น
  บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
  บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
  บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
  รายการอ้างอิง
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข