รายวิชา BI251 พันธุศาสตร์ (Genetics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(1)
  บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(2)
  บทที่ 2 :โครงสร้างทางกายภาพและกลไกในการถ่ายทอดลักษณะ
  บทที่ 3 : การแบ่งเซล
  บทที่ 4 : วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์
  บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(1)
  บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(2)
  บทที่ 6 : Interaction of Genes
  บทที่ 7 : Probability
  บทที่ 8 : พันธุกรรมของลักษณะทางปริมาณ
  บทที่ 9 : MultipleAlleles
  บทที่ 10 : Lethal Genes
  บทที่ 11 : การกำหนดเพศ
  บทที่ 12 :พันธุกรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ
  บทที่ 13 : อิทธิพลของฝ่ายแม่และพันธุกรรมองลักษณะที่ควบคุมโดยยีนส์นอกโครโมโซม
  บทที่ 14 :Linkage an Recombination(1)
  บทที่ 14 :Linkage and Recombination(2)
  บทที่ 15 : Gene Mutation
  บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(1)
  บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(2)
  บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(3)
  บทที่ 17 : พันธุศาสตร์ประชากร
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(1)
  บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(2)
  บทที่ 2 :โครงสร้างทางกายภาพและกลไกในการถ่ายทอดลักษณะ
  บทที่ 3 : การแบ่งเซล
  บทที่ 4 : วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์
  บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(1)
  บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(2)
  บทที่ 6 : Interaction of Genes
  บทที่ 7 : Probability
  บทที่ 8 : พันธุกรรมของลักษณะทางปริมาณ
  บทที่ 9 : MultipleAlleles
  บทที่ 10 : Lethal Genes
  บทที่ 11 : การกำหนดเพศ
  บทที่ 12 :พันธุกรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ
  บทที่ 13 : อิทธิพลของฝ่ายแม่และพันธุกรรมองลักษณะที่ควบคุมโดยยีนส์นอกโครโมโซม
  บทที่ 14 :Linkage an Recombination(1)
  บทที่ 14 :Linkage and Recombination(2)
  บทที่ 15 : Gene Mutation
  บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(1)
  บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(2)
  บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(3)
  บทที่ 17 : พันธุศาสตร์ประชากร
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง