รายวิชา BI115 หลักชีววิทยา (Priciples of biology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 2 : เอนไซม์
  บทที่3 : เมแทบอลิซึม
  บทที่4 : จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
  บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(1)
  บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(2)
  บทที่6 : การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์
  บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(1)
  บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(2)
  บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(1)
  บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(2)
  บทที่9 : พันธุกรรม
  บทที่10 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(1)
  บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(2)
  บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(1)
  บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(2)
  บทที่13 : อาณาจักรพืช
  บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(1)
  บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(2)
  ตำราอ่านประกอบ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 2 : เอนไซม์
  บทที่3 : เมแทบอลิซึม
  บทที่4 : จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
  บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(1)
  บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(2)
  บทที่6 : การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์
  บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(1)
  บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(2)
  บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(1)
  บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(2)
  บทที่9 : พันธุกรรม
  บทที่10 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(1)
  บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(2)
  บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(1)
  บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(2)
  บทที่13 : อาณาจักรพืช
  บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(1)
  บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(2)
  ตำราอ่านประกอบ