รายวิชา AR103(47153) ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่1 : จุดมุ่งหมายในการเรียนศิลปะ ความหมายของคำว่าศิลปะ
  ตอนที่2 :ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของศิลปะ โครงสร้างของงานศิลปะ
  ตอนที่3 : ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรป
  ตอนที่4 :ศิลปะอินเดีย ลักษณะของศิลปะอินเดีย
  ตอนที่5 : ศิลปะในประเทศไทย
  ภาคผนวก
  แบบทดสอบ 1
  แบบทดสอบ 2
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่1 : จุดมุ่งหมายในการเรียนศิลปะ ความหมายของคำว่าศิลปะ
  ตอนที่2 :ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของศิลปะ โครงสร้างของงานศิลปะ
  ตอนที่3 : ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรป
  ตอนที่4 :ศิลปะอินเดีย ลักษณะของศิลปะอินเดีย
  ตอนที่5 : ศิลปะในประเทศไทย
  ภาคผนวก
  แบบทดสอบ 1
  แบบทดสอบ 2