รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PL201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาบาลีพื้นฐาน1 3 หน่วย
(Fudamental Pali1)
ศึกษาอักษรบาลีที่เขียนด้วยอักษรไทยและอักษรโรมัน ชนิดของคำ วิภัตตินามการแจกวิภัตตินามทั้ง3เพศ กริยาอาขยาต องค์ประกอบกริยาอาขยาต การแจกวิภัตติกริยา อาขยาตหมวดวัตตมานาผปัจจุบันกาล) แปลบาลีไทยเป็นบาลีจากศัพท์ที่กำหนดให้
  PL201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาบาลีพื้นฐาน1 3 หน่วย
(Fudamental Pali1)
ศึกษาอักษรบาลีที่เขียนด้วยอักษรไทยและอักษรโรมัน ชนิดของคำ วิภัตตินามการแจกวิภัตตินามทั้ง3เพศ กริยาอาขยาต องค์ประกอบกริยาอาขยาต การแจกวิภัตติกริยา อาขยาตหมวดวัตตมานาผปัจจุบันกาล) แปลบาลีไทยเป็นบาลีจากศัพท์ที่กำหนดให้
  PL313
อ่านกันเถอะ...
ประวัติวรรณคดีบาลี 3 หน่วย
(History of Pali Literature)
ศึกษาประวิติวรรณคดีบาลีตั้งแต่ยุคพุทธกาล ยุคพระไตรปิฎก ยุคอรรถกถา ยุคฎีกา ยุคอนุฎีกา ตลอดจนถึงคัมภีร์ปกรณ์พิเศษ คัมภีร์บาลีไวยากรณ์และอื่นๆ
  PL313
อ่านกันเถอะ...
ประวัติวรรณคดีบาลี 3 หน่วย
(History of Pali Literature)
ศึกษาประวิติวรรณคดีบาลีตั้งแต่ยุคพุทธกาล ยุคพระไตรปิฎก ยุคอรรถกถา ยุคฎีกา ยุคอนุฎีกา ตลอดจนถึงคัมภีร์ปกรณ์พิเศษ คัมภีร์บาลีไวยากรณ์และอื่นๆ