รายวิชา PL201 ภาษาบาลีพื้นฐาน1 (Fudamental Pali1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  แนวสังเขปรายวิชา
  คำนำ : Introduction
  บทนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อักษรภาษาบาลี
  บทที่ 2 : ประเภทของคำ
  บทที่ 3 : การแจกวิภัตตินาม
  บทที่ 4 :การแจกวิภตินามเพศชาย
  บทที่ 5 :การแจกวิภัตตินามเพศหญิง
  บทที่ 6 :การแจกวิภัตตินาม เพศที่3 (นปุสกลิงค์)
  บทที่ 7 : กริยาอาขยาต
  บทที่ 7 : กริยาอาขยาต...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  แนวสังเขปรายวิชา
  คำนำ : Introduction
  บทนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อักษรภาษาบาลี
  บทที่ 2 : ประเภทของคำ
  บทที่ 3 : การแจกวิภัตตินาม
  บทที่ 4 :การแจกวิภตินามเพศชาย
  บทที่ 5 :การแจกวิภัตตินามเพศหญิง
  บทที่ 6 :การแจกวิภัตตินาม เพศที่3 (นปุสกลิงค์)
  บทที่ 7 : กริยาอาขยาต
  บทที่ 7 : กริยาอาขยาต...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference