รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MY318(51)
อ่านกันเถอะ...
คุณสมบัติและการทดสอบวัสดุ 3 หน่วย
(Properties and Testing of Materials)
ศึกษา เกี่ยวกับการอธิบายถึงกลไกของการแสดงสมบัติของวัสดุตลอดจนวิธีการและกระบวนการในการทดสอบวมบัติของวัสดุเหล่านั้น
  MY318(51)
อ่านกันเถอะ...
คุณสมบัติและการทดสอบวัสดุ 3 หน่วย
(Properties and Testing of Materials)
ศึกษา เกี่ยวกับการอธิบายถึงกลไกของการแสดงสมบัติของวัสดุตลอดจนวิธีการและกระบวนการในการทดสอบวมบัติของวัสดุเหล่านั้น