รหัสวิชา รายละเอียด
 
  ET201(55)
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3 หน่วย
(Innovation and Educational Technology)
  ET201(55)
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3 หน่วย
(Innovation and Educational Technology)
  ET633(s
อ่านกันเถอะ...
57 วิธีการสอน 3 หน่วย
(57 WAYS TO TEACH)
ศึกษา การจัดการเรียนการสอนหรือออกแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ในการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ET633(s
อ่านกันเถอะ...
57 วิธีการสอน 3 หน่วย
(57 WAYS TO TEACH)
ศึกษา การจัดการเรียนการสอนหรือออกแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ในการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้