รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AR103
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 3 หน่วย
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
  AR103
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 3 หน่วย
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
  AR103(47153)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Art Appreciation)
-
  AR103(47153)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Art Appreciation)
-